Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 4 Tahun 2022 dan Jawabannya

 Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 4 Tahun 2022 dan Jawabannya

Selamat datang sahabat pendidiknesia.com Pada kesempatan kali ini pendidiknesia akan coba share Soal Penilaian Akhir Tahun Tingkat SD/MI Kelas V Mata Pelajaran Bahasa Sunda Semester 2 Kurikulum 2013.

Ulangan Kenaikan Kelas atau (UKK) saat ini dikenal dengan sebutan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Sebagai bahan latihan menghadapi Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) semester genap ataupun Penilaian Akhir Tahun tahun pelajaran 2021/2022.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 4 Tahun 2022 dan Jawabannya

Penilaian Akhir Tahun ataupun ulangan kenaikan kelas diselenggarakan oleh satuan pendidikan buat proses pengumpulan serta pengolahan data untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ke tingkat berikutnya.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) oleh pendidik bertujuan buat memantau serta mengevaluasi proses, kemajuan belajar, serta revisi hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Sebaliknya penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk seluruh mata pelajaran. Oleh sebab itu wajib dipersiapkan dengan pas supaya berjalan dengan baik serta mudah.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 4 Tahun 2022 dan Jawabannya

Salah satu persiapan yang wajib dipersiapkan oleh peserta didik dengan banyak melaksanakan latihan soal PAT/UKK, dikhususkan buat Kelas 4.

Selain sarana latihan untuk peserta didik, soal tersebut dapat menjadi referensi buat semua teman guru yang mengampuh Bahasa Sunda Kelas 4 SD/MI dalam pembuatan soal Penilaian Akhir Tahun Tingkat SD/MI Bahasa Sunda Kelas 4  semester 2. Bapak dan ibu guru dapat ber ATM (amati, tiru, dan modifikasi) dari contoh soal yang kami berikan.

Materi soal PAT Bahasa Sunda Kelas 4 semester 2 sendiri terdiri dari semua kompetensi dasar yang telah diajarkan hingga pertengahan semester tersebut. Hasil dari penilaian ini akan diolah bersama dengan nilai dari penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian harian (PH) untuk mendapatkan nilai rapor semester genap.

sebelum mengikuti kegiatan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Tingkat SD/MI terlebih dahulu persiapkan diri dengan rutin mengerjakan latihan soal, termasuk soal yang pendidiknesia bagikan ini.

Download Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2 dan Kunci Jawaban

contoh soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda kelas 4 semester 2.

A. PiIih jawaban anu saluyu jeung pananya, cakra (x) aksara hurup a, b c, atawa d dina jawaban anu benerl

1. Di pakalongan, Oto aktip dina organisasi Budi Utomo sarta kapilih jadi anggota Dewan Kota. Taun 1925 Oto sabatur-batur ngadegkeun Sakola Kartini. Nya dina waktu harita, Oto ngeritik Paguyuban Pasundan. Anjeuna nadar rék meuncit hayam, tuluy embé, lamun Paguyuban Pasundan bakal bubar.

Kécap nadar miboga harti…

a janji

b. ucap

c. nyebut

d. milang


2. Kécap ngadegkeun miboga harti….

a. berdiri

b. mendirikan

c. menghancurkan

d. membuat


3. Saha jujuluk pikeun Oto Iskandar Dinata?

a. Si Bungsu bandung

b. Si Hayam jago

c.  Si Jalak harupat

d.  Si Cikal harupat


4. Jelema nu pagawean na ngurusanan sawah jeung kebon, nyaeta…

a. dokter

b. puilsi

c. tantara

d.patani

5. Gubernur nyaéta pamingpin…

a. kota

b. kelurahan

c. provinsi

d. kabupaten


6. Asep Sunandar Sunarya téh kasohor…

a. ngigel

b. ngadalang

c. ngalukis

d. maca sajak 


7. Bapa. . . motor anyar.

Kecap nu cocog jang kalimah di luhur nyaéta…

a. meuli

b. meser

c. ngagaIeuh

d. ngabantuan


8. Budak téh meni mantangul-mantangul teuing. kecap mantangul sarua jeung…

a. pinterpisan

b. bodo pisan

c. nurut pisan

d. tara nurut pisan


9. Mamah nyimpen buku … erak.

a. ku

b. ka

c. ti

d. di


10. Cik. . . nu palay naek kelas?

a. saha

b. kumaha

c. dimana

d. iraha


11. Kecap pananya pikeun nanyakeun jumlah atawa harga nyaeta …

a. Kumaha

b. Timana

c. Sabaraha

d. Kunaon


12. …. Na naon dijieuna cocooan ieu teh mang ?

a. Nu

b. Ti

c. Ka

d. Di

  

13.  Tanda baca nu biasa digunakeun pikeun negeskeun atawa nuduhkeun, nyaéta / tanda…

a. panyeluk

b. pananya

c. titik dua

d. tanda kurung


14.Tanda titik dua digunakeun pikeun..

a. parentah

b. nuduhkeun paguneman

c. pananya

d. ngurungan kecap penting


15.Kecap barang nyaeta…

a. kecap nu nuduhkeun suasana

b. kecap nu nuduhkeun kaayaan hiji wilayah

c. kecap nu nuduhkeun kaayaan alam

d.kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang

35 Contoh Soal UAS PAS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru


16. Naon ngaran parabot dumasar kana gambar !

a. boboko

b. aseupan

c. hihid

d. ayakan


17. Gambar di handap sok disebut …

a. dingkul

b. babakul

c. boboko

d. aseupan


18. Bagéan bewara nu mere informasi pikeun batur disebut….

a. kop surat

b. pamuka bewara

c.  eusi beware

d. panutup bewara


19.Kalimah di handap nu bener tanda bacana …

a. Bareng yu, indit ka sakolana.

b. Pék bacakeun sakali deui ku hidep!

c. Baca ku hidep ? 

d. Bade kamana pak.


20. Sinta: “ … timana pak ?”

Bapak : “ Ieu nembe ti kantor pos.”

kecap nu cocog pikeun ngeusian titik-titik nyaéta…

a. Uih

b. Wangsul

c. Mulih

d. Geus


21. Dian : “……………….”

Agus : “panginten pami énjing mah tiasa.”

Kalimah nu cocog pikeun ngeusian titik-titik nyaéta…

a. Bade uih moal?

b. Iraha angkatna ?

c. Urang ameng ka bumi Dadan!

d. 


22. Paribasa nu miboga harti, pribumi kaèléhkeun ku sémah, nyaéta…

a. Ceuli lentaheun

b. Kudu tungkul ka jukut, tanggah kasahandapan

c. Jati kasilih ku junti

d. Bonteng ngalawan kadu


23. Si eta mah meni sok agul ku payung butut, karuan liburan ge tara. Harti paribasa nu di déngdékeun nyaéta…

a. JaIma taya boga tapi mindeng nyaritakeun kabeungharan na

b. Jalma nu boro-boro liburan sibuk waé gawé

c. Jalma nu tara boga duit jeung eweuh kahayang

d. Jalma nu hoream ulin-ulina


24.Ayakan mah tara meunang kancra, hartina..

a. Jalma taya boga tapi mindeng nyaritakeun kabeungharan na

b. Tabeat nu hese di robah na

c. Usaha leutik mah moal meunangkeun hasil nu gede

d. Mikahayang hiji hal nu teu mungkin


25. Gambar di handap ngaranna…

a. Bonang

b. Kacapi

c. Rebab

d. Angklung


B. Eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban anu bener!

26. Gambar ieu sok disebut ….

27. Gambar ieu sok disebut …

28. Pun rama nuju gegeber nganggo ….

29. Pun biyang nuju masak di ….

30. Ulah macem-macem jeung si eta mah, sok wanian jiga ……. ngalawan kadu.

31. Kade ah ulah ulin jeung si eta, si eta mah ceuli lentaheun, sok resep ngadengeken  ………. batur.

32.Wa Elan damel na di PMI, PMI nyaeta ………

33. Nami [isi ku tanda baca)  Emiliasari Fajrin

Alamat [isi ku tanda baca:] Cijati, Pusaka Indah

34. Pek ayeuna ku hidep regeupkeun [isi ku tanda baca]

35. Bade angkat ka mana bah [isi ku tanda baca]

C. Pigawe pananya- pananya di handap sing bener   

36. Sebutkeun 7 (tujuh) parabot nu sok aya di dapur ! 

Jawab:

37. Sebutkeun 7 (tujuh) parabot nu biasa aya di kamer!

Jawab: 

38. Naon nu dimaksud kop surat?

Jawab:

39. Naon nu dimaksud eusi bewara?

Jawab :

40. Gambarkeun krangka beware!

Jawab :

Semangat belajar dan semoga bermanfaat.

Disclaimer:

Soal dan kunci jawaban di atas dibuat hanyalah sebagai bahan referensi belajar dan tidak mutlak.

About admin

Check Also

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1 Tahun 2022 dan Jawabannya

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1  Tahun 2022 dan Jawabannya Selamat datang sahabat pendidiknesia.com Pada …