Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 2 Tahun 2022 dan Jawabannya

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 2 Tahun 2022 dan Jawabannya

Selamat datang sahabat pendidiknesia.com Pada kesempatan kali ini pendidiknesia akan coba share Soal Penilaian Akhir Tahun Tingkat SD/MI Kelas V Mata Pelajaran Bahasa Sunda Semester 2 Kurikulum 2013.

Ulangan Kenaikan Kelas atau (UKK) saat ini dikenal dengan sebutan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Sebagai bahan latihan menghadapi Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) semester genap ataupun Penilaian Akhir Tahun tahun pelajaran 2021/2022.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 2 Tahun 2022 dan Jawabannya

Penilaian Akhir Tahun ataupun ulangan kenaikan kelas diselenggarakan oleh satuan pendidikan buat proses pengumpulan serta pengolahan data untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ke tingkat berikutnya.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) oleh pendidik bertujuan buat memantau serta mengevaluasi proses, kemajuan belajar, serta revisi hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Sebaliknya penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk seluruh mata pelajaran. Oleh sebab itu wajib dipersiapkan dengan pas supaya berjalan dengan baik serta mudah.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 2 Tahun 2022 dan Jawabannya

Salah satu persiapan yang wajib dipersiapkan oleh peserta didik dengan banyak melaksanakan latihan soal PAT/UKK, dikhususkan buat Kelas 2.

Selain sarana latihan untuk peserta didik, soal tersebut dapat menjadi referensi buat semua teman guru yang mengampuh Bahasa Sunda Kelas 2 SD/MI dalam pembuatan soal Penilaian Akhir Tahun Tingkat SD/MI Bahasa Sunda Kelas 2  semester 2. Bapak dan ibu guru dapat ber ATM (amati, tiru, dan modifikasi) dari contoh soal yang kami berikan.

Materi soal PAT Bahasa Sunda Kelas 2 semester 2 sendiri terdiri dari semua kompetensi dasar yang telah diajarkan hingga pertengahan semester tersebut. Hasil dari penilaian ini akan diolah bersama dengan nilai dari penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian harian (PH) untuk mendapatkan nilai rapor semester genap.

sebelum mengikuti kegiatan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Tingkat SD/MI terlebih dahulu persiapkan diri dengan rutin mengerjakan latihan soal, termasuk soal yang pendidiknesia bagikan ini.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 2 Semester 2 dan Kunci Jawaban

A. Bere tanda silang (X) dina huruf a, b, atau c di jawaban anu di anggap béner!

1. “Rerencangan sadaya,……………..sumping nyá kana acara tepang taun abdi!”

kecap anu sopan kanggé ngalengkepan kalimat diluhur nyaeta…

a. punten

b. dihaturanan

c. kedah


2. Kalimah anu sopan pikeun ngajawab kalimah pangulem ti batur  nyaeta …

a. “Punten, abdi teu tiasa dongkap, kumargi bade ka Subang.”

b. “Embung ah, da erek ka bandung”

c. “Aduh, teu bisa da erek ka Jakarta.”


Pek baca dongeng dihandap ieu kangge ngajawab patarosan no. 3-7

Jaman baheula aya patani nu sapopoena sok di kebon wae, patani eta teh rek melak bubuahan. Hiji poe patani reuwas, sabab bubuahanana teu kaur arasak, sing horeng sakadang monyet nu sok ngadaharanana bubuahan patani teh. Patani boga akal nyaeta ngieun beubegig sangkan Monyet sieuneun. Ti harita sakadang monyet teu wani deui ngadaharan bubuahan patani. Patani kacida bungahna sabab bubuahanana bisa dipanen.


3. Judul anu cocog pikeun dongeng diluhur nyaeta?

a. Patani

b. Bubuahan Patani

c. Patani jeung Sakadang Monyet


4. Kunaon patani reuwas?

a. sabab bubuahana teu kaur arasak

b. sabab bubuahana leubeut

c. sabab aya monyet


5. Naon anu di jieun ku patani teh?

a. beubegig

b. patung

c. bubuahan


6. Kunaon sakadang Monyet teu wani deui ngadahar bubuahan Patani?

a. sabab sieun ku Patani

b. sabab sieun ku Monyet

c. sabab sieun ku Beubegig


7. Saha anu boga kalakuan goreng dina dongeng diluhur?

a. patani

b. sakadang Puyuh

c. sakadang Monyet


8. Kunaon Patani ngarasa bungah?

a, sabab bisa panen bubuahan

b. sabab sakadang Monyet na paeh

c. sabab bisa panen di sawah


9. Babarengan  sami hartosna sareung………….

a. sasarengan

b. ulin bareng

c. sosonoan

10. Gian ngajak fawaz maen bal babarengan di lapang.

Titenanan kalimahna, mana mu kaasup kalimah pangajak

a. “Bade iraha urang maen bal ?.“.

b. “Fawaz, urang maen bal dilapang, yu!

c. “fawaz, Dihaturanan sumping nya di lapang.”


11. Conto kalimah pangajak anu sopan nyaeta…

a. “Assalamualaikum, Dupi Aisyah aya di bumi ?“

b. “Dodi,urang ameng sasarengan, yu!”

c. “Urang ulin ka leuweung lah!”


12. Tokecang-tokecang

balagendil ………….

angeun kacang, angeun kacang

sapependil kosong 

Kalimah anu bener pikeun ngalengkepan kakawihan diluhur nyaeta?

a. Tosblong

b. Cingcangkeling

c. bapa satar buleneng


13. Kalimah anu bener dumasar tina gambar nyaeta…

a. Dede nuju ditimbang di posyandu

b. Sinta nuju balanja ka pasar

c. Dodo nuju maen bal


14. Pek teangan mana nu kaasup kalimah ngulem ka batur?

a.  “Imas, abdi engke tabuh tilu bade nyampeur ka bumi nya!”

b. “Nani, dihaturanan sumping dirorompok abdi ke enjing .“

c. “ameng sareng abdi , yu!


15. Irma: “Wati, dihaturanan sumping di rorompok abdi ke

enjingnya, bade aya syukuran .“

Wati : “…………, Abdi moal tiasa dongkap,kumargi bade aya peryogi


Kalimah anu cocog pikeun ngalengkepan paguneman di luhur nyaeta…..

a. hapunten

b. mangga

c. teu bisa


16. Maman sareng Ujang nuju lalayangan.

Salinan kecap diluhur anu make ejaan nu bener nyaeta..

a. Maman sareng ujang nuju Lalayangan.

b. maman sareng Ujang nuju lalayangan.

ç. Maman sareng Ujang nuju lalayangan..


17.

Gambar sato di luhur kabeukina nyaeta..

a. lauk

b.wortel

c. bubuahan


18.

1. Teu hilap nyampeur ka imah Nani

2. Balik sakola yani langsung ngaganti baju

3.Teras ameung bekles jeung sareung Nani

Runtuyan kalimah ánu bener nyaeta

a. 1,2,3 

b. 2,3,1 

c. 2,1,3


19. Cingcangkeling ……….. cingkleung cindeteun

plos ka goah

bapa satar buleneng .

Kalimah anu cocog pikeun ngalengkepan kakawihan diluhur nyaeta…

a. Manuk 

b. Munding

c. Domba


Pek baca carita di handap ieu kangge ngajawab pananya no 20-25!

Jam 08.00 isuk Rudi jeung babaturanana geus mangkat ka sakola. Disakola aya acara kerja bakti meresihan buruan sakola. Tepi ka sakola geuning geus loba anu tos ngamimitian kerja bakti, aya nu nuju sasapu, aya nu nuju nyabutan jukut,aya oge nu nuju melak kembang, ari ku gotong royong mah geuning pagawean teh teu karasa beurat teuing jeung gancang anggeus. Wanci lohor sakola geus beresih. atuh sararea teh teras ka cai bade ngerjakeun sholat berjamaah di mesjid.

20. Bade kamarana Rudi jeung babaturanana?

a. Ka Pasar

b. ka Sakola

c. Ka Masjid 


21. Aya acara naon di sakola teh?

a. Kerja bakti

b. Hiburan

c. Perlombaan


22. Naon wae anu nuju dikerjakeun waktos Rudi dongkap ka.sakola?

a. Sasapu jeung ngepel

b. Sasapu jeung melak kembang

c. Ngepel jeung melak jukut


23. Naon mangpaatna kerja bakti teh?

a. Pagawean jadi lila

b. Pagawean téreh anggeus

c. Pagawean jadi beurat


24. Kumaha kaayaan sakola saentos kerja bakti?

a. Kotor

b. Beresih

c. Bau


25. Naon judul anu cocog pikeun carita di lihur?

a. Kerja Bakti di Imah

b. Kerja Bakti di Masjid

c. Kerja Bakti di Sakola


B. Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban anu bener!

26. Pek jieun Dua Kalimah Pangulem, gunakeun basa sunda nu sopan !

a. …………………………………………………………

b. …………………………………………………………


27. Pek jieun Dua Kalimah Pangajak, gunakeun basa sunda nu sopan!

a. …………………………………………………………..

b. …………………………………………………………..


28. Pek jieun kalimah anu saluyu dumasar kana gambar!

29. Pek lengkepan paguneman dihandap ku kalimah nu merenah tur sopan!

Reni : “ Fani urang ngalognok Irma, yu!”

Fani :  ……………………………………………………………

30. Salin kalimah di handap ku aksara ngantet nu rapih, kade poho gunakeun ejahan tur tanda baca nu beneur!

a. didi jeung dodo ulin di buruan

……………………………………………………………

b. ema jeung bapa indit ka subang

…………………………………………………………….

KUNCI JAWABAN

1. B

2. A

3. C

4. A

5. A

6. C

7. C

8. A

9. A

10. B

11. B

12. A

13. A

14. B

15. A

16. C

17. B

18. C

19. A

20. B

21. A

22.B

23. B

24. B

25. C

Semangat belajar dan semoga bermanfaat.

Disclaimer:

Soal dan kunci jawaban di atas dibuat hanyalah sebagai bahan referensi belajar dan tidak mutlak.

About admin

Check Also

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1 Tahun 2022 dan Jawabannya

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1  Tahun 2022 dan Jawabannya Selamat datang sahabat pendidiknesia.com Pada …