Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1 Tahun 2022 dan Jawabannya

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1  Tahun 2022 dan Jawabannya

Selamat datang sahabat pendidiknesia.com Pada kesempatan kali ini pendidiknesia akan coba share Soal Penilaian Akhir Tahun Tingkat SD/MI Kelas V Mata Pelajaran Bahasa Sunda Semester 2 Kurikulum 2013.

Ulangan Kenaikan Kelas atau (UKK) saat ini dikenal dengan sebutan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Sebagai bahan latihan menghadapi Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) semester genap ataupun Penilaian Akhir Tahun tahun pelajaran 2021/2022.
Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1 Tahun 2022 dan Jawabannya
Penilaian Akhir Tahun ataupun ulangan kenaikan kelas diselenggarakan oleh satuan pendidikan buat proses pengumpulan serta pengolahan data untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ke tingkat berikutnya.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) oleh pendidik bertujuan buat memantau serta mengevaluasi proses, kemajuan belajar, serta revisi hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Sebaliknya penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk seluruh mata pelajaran. Oleh sebab itu wajib dipersiapkan dengan pas supaya berjalan dengan baik serta mudah.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1  Tahun 2022 dan Jawabannya

Salah satu persiapan yang wajib dipersiapkan oleh peserta didik dengan banyak melaksanakan latihan soal PAT/UKK, dikhususkan buat Kelas 1.

Selain sarana latihan untuk peserta didik, soal tersebut dapat menjadi referensi buat semua teman guru yang mengampuh Bahasa Sunda Kelas 1  SD/MI dalam pembuatan soal Penilaian Akhir Tahun Tingkat SD/MI Bahasa Sunda Kelas 1  semester 2. Bapak dan ibu guru dapat ber ATM (amati, tiru, dan modifikasi) dari contoh soal yang kami berikan.

Materi soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1 semester 2 sendiri terdiri dari semua kompetensi dasar yang telah diajarkan hingga pertengahan semester tersebut. Hasil dari penilaian ini akan diolah bersama dengan nilai dari penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian harian (PH) untuk mendapatkan nilai rapor semester genap.

sebelum mengikuti kegiatan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Tingkat SD/MI terlebih dahulu persiapkan diri dengan rutin mengerjakan latihan soal, termasuk soal yang pendidiknesia bagikan ini.

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Soal Ujian Akhir Bahasa Sunda SD Kelas 1 Semester 2

I. Tandaan ku Cakra (X) aksara a, b, atawa c dina jawaban anu bener!
Perhatikeun carita di handap!
Agus balik ti sakola bareng jeung Udin
Ngaliwatan jalan raya
Kapendak bapa-bapa nu tos sepuh
Ku Agus jeung ku Udin dipasihan artos
Soal kanggo nomer 1-3!
1. Saha nu balik ti sakola?
a. agus
b. udin
c. agus jeung udin
2. Ngaliwatan naon?
a. jaIan raya
b. makam
c. kebon
3. Kapendak saha?
a. pa pulisi
b. bapa-bapa nu tos sepuh
c. bapa guru
4. Dikumahakeun ku Udin jeung ku Agus?
a. dipasihan artos
b. diudag-udag
e. ditingalikeun
5. Kecap méja upami diganti ku huruf gedé jadi …
a. Méja
b. MEJA
c. MEJa
6. Mana kecap dua engang nu bener …
a. bantal
b. guguling
c. salimut
Perhatikeun carita di handap
Unggal poe minggu
Ujang jeung Didin sok ameng ka alun
Di alun na barudak téh sok olahraga
Olahraga téh matak nyéhatkeun awak
Soal kanggo ngajawab nomer 7-9!
7. Unggal poe naon ka alun téh?
a.jumat
b. sabtu
c. minggu
8. Rék naon ka alun téh?
a. emam
b. olahraga
c. diparios
9. Matak naon olahraga téh?
a. geuring
b. nyehatkeun
c. cape
Soal kanggo ngajawab nomer 13-16!
10.Mana kalimah nu bener ngeunaan gambar di handap!
a. Siti jeung Udin nuju ameung
b. Siti jeung Udin nuju paséa
c. Siti jeung Udin nuju di ajar
11.
a. Kelas I nuju beberesih
b. Kelas I nuju maén bola
c. Kelas I nuju di ajar
Perhatikeun sajak dihandap
Marmut lucu
Sakadang marmut lucu
Dipiara nepi ka gedéna
Diparaban sabangsaning lalaban
Sakadang marmut nu lucu
Gaduh corak coklat jeung bodas
Matak pikaresepeun nu ningalina
Soal kanggo ngajawab nomer 12-14!
12. Naon judul sajak di luhur?
a. marmut lucu
b. sakadang marmut
c. marmut gedé
13. Gaduh corak naon eta marmut téh?
a. coklat bodas
b. hideung bodas
c. bereum bodas
14. Matak naon eta marmut téh?
a. pikasebeleun
b. piributeun
c. pikaresepeun
15. Naon nami sato di handap!
 
a. simeut
b. sireum
c. hileud
16. Naon nami buah di handap!
a. Ramutan
b. Lengkeng
c. Dukuh
Soal kanggo ngajawab nomer 17-19!
Lengkepan kalimah pananya di handap!
17. ………. nami hidep?
a. saha
b.dimana
c. iraha
18.  ……… hideup ceurik ?
a. saha
b. naha
c. naon 
19.. …….. rék mangkat ka Bandung téh?
a. iraha
b. saha
c. dimana
20. Kajadian alam naon nu aya di handap!
a. gunung meletus
b. banjir
c. lini
II. Jawab panaya di handap ku jawaban nu bener!
21. Tuliskeun hiji conto kecap dua engang …
22. Kecap tėko dirubah ku aksara gede jadi…
23. Salin kalimah di handap ku aksara sambung …
budi baca buku =
24. Naon aran gambar di handap ku basa sunda…
25. Jieun kalimah ngeunaan gambar di handap…


Kunci jawaban

1. C
2. A
3. B
4. A
5. B
6. A
7. C
8. B
9. B
10. C
11. A
12. A
13. A
14. C
15. A
16. A
17. A
18. B
19. A
20. A
21. bantal, kasur
22. TEKO
23.
24. Gedang
25.Semangat belajar dan semoga bermanfaat.

Disclaimer:
Soal dan kunci jawaban di atas dibuat hanyalah sebagai bahan referensi belajar dan tidak mutlak.

About admin

Check Also

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 2 Tahun 2022 dan Jawabannya

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 2 Tahun 2022 dan Jawabannya Selamat datang sahabat pendidiknesia.com Pada …